Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ενισχύσεις, παρατάσεις, αναστολή εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν - Όλα τα μέτρα για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Νέο νομοσχέδιο κατέθεσε το Υπ.Οικονομικών στη Βουλή  «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα "Ιανός", περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζονται μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και ειδικότερα:

1.α. Προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος προς τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή πληγείσες νομικές οντότητες που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Φθιώτιδας. Κεφαλληνίας. Ιθάκης. Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020.
Υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.
Η εν λόγω ενίσχυση ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ) ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ) χιλιάδων (8.000) ευρώ) ανά επιχείρηση.

β. Καθορίζονται με κ.υ.α. η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής καθώς επίσης και η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων. Υποβολή ψευδούς δήλωσης, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο.

γ. Η ως άνω ενίσχυση ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει. τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. (άρθρα 1 και 2)

2. α. Αναστέλλεται, από τη δημοσίευση των προτεινομένων ρυθμίσεων και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».

β. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. (άρθρο 3)

3. α. Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους μέχρι και τις 30-4-2021, οι κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 20 του ν.2190/1994 και 56 επ. του π.δ.410/1988) συναφθείσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι,δ.ο.χ.): του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεκαέξι (16) ατόμων όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφοροιν.

β. Ορίζεται ότι, η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσελήφθησαν οι ανωτέρω απασχολούμενοι. (άρθρο 4)

4. α. Παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επλήγησαν από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ», να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας του ανωτέρω φαινομένου και όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

β. Καταβάλλεται στους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, κατά τα ανωτέρω, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, αναλογία δώρου Χριστουγέννων και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

γ. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

 

 

Δείτε την αιτιολογική έκθεση


Επί του άρθρου 1

Με το άρθρο 1 θεσπίζεται έκτακτο μέτρο οικονομικής βοήθειας με στόχο να αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη που προκλήθηκε από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα θεσπίζεται οικονομική ενίσχυση ύψους πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων επλήγη η κατοικία, και οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) για τα νομικά πρόσωπα των οποίων επλήγησαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν σε λειτουργία τη συγκεκριμένη ημέρα. Προκειμένου η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες να πραγματοποιηθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο, και προς αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών, η αίτηση των δικαιούχων για τη λήψη του επιδόματος θα υποβάλλεται σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηριων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα υποβολής της αίτησης χορήγησης επιδόματος και σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Για λόγους εξασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος προβλέπεται κύρωση επιβολής προστίμου ίσου με το τετραπλάσιο του χορηγηθέντος επιδόματος, σε όποιον υποβάλλει ψευδή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί το εν λόγω επίδομα ενώ δεν το δικαιούται, ενώ εξαιρούνται της λήψης της οικονομικής ενίσχυσης οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων.

Επί του άρθρου 2

Με το άρθρο 2 θεσπίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο του επιδόματος του άρθρου 1, το οποίο δεν υπόκειται σε καμία κράτηση και δεν συμψηφίζεται με άλλες τυχόν υφιστάμενες οφειλές και χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς ή πιστωτικά ιδρύματα.
Επί του άρθρου 3

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται, η αναστολή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίαςτων φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται μέσω αυτού του εξαιρετικού μέτρου η στήριξη των πληγεισών περιοχών.
Επί του άρθρου 4

Με τη διάταξη του άρθρου 4 προβλέπεται η παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αποκατάσταση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, ως προς την παρ. 1, με την υπ'αρ. 617/ΓΔζ1/24.7.2018 (Β'3019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συστάθηκαν: α) ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ Α.Α), με έδρα τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου καί β) ο Τομέας Αποκατάστασης Επιπτώσεων φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (ΤΑΕΦΚ Δ.Α), με έδρα τον Δήμο Μεγαρέων, οι οποίοι εντάχθηκαν στην οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ Κ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τελούν υπό τον άμεσο έλεγχο και συντονισμό της ΓΔΑΕΦΚ. Λόγω της έκτακτης ανάγκης για άμεση εξυπηρέτηση του μεγάλου πλήθους των πληγέντων πολιτών που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε εκτεταμένες εκτάσεις της Ανατολικής καιΔυτικής Αττικής καιτης ανάγκης αποκατάστασης μεγάλου πλήθους κατοικιών και επιχειρήσεων, οι ανωτέρω τομείς στελεχώθηκαν με ογδόντα (80) άτομα προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, κατόπιν της υπ' αρ. 62264/10.8.2018 ανακοίνωσης-πρόσκλησης. Περαιτέρω για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων αναγκών από τον σεισμό της Ζακύνθου, τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες του μηνός Φεβρουάριου 2019, καθώς και τη συνέχιση του απρόβλεπτου και επείγοντος έργου της αποκατάστασης που προκύπτει κατά καιρούς από φυσικές καταστροφές (υποδομών-κτιρίων και οικονομικής), προσλήφθηκαν για τη στελέχωση της ΔΑΕΦΚ Κ.Ε. είκοσι (20) άτομα προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Εν συνεχεία οι συμβάσεις του ανωτέρω προσωπικού παρατάθηκαν αυτοδίκαια με την υπ' αρ. 41416/7.6.2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, από την ημερομηνία λήξης τους για δεκαέξι (16) μήνες, καθώς το έργο της αποκατάστασης ήταν υπό εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 4612/2019 (Α'77). Οι ανωτέρω τομείς, πέραν των ανωτέρω έργων, ανέλαβαν και το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων από άλλες φυσικές καταστροφές, όπως των πλημμυρών σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων στις 30.9.2018, του σεισμού της 19ης Ιουλίου 2019 στην Αττική και των πλημμυρών σε περιοχές του Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Λουτρακιού - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, στις 25.11.2019. Σήμερα, το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχώς υποβάλλονται νέες αιτήσεις δεδομένης της παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έκδοσης αδειών επισκευής και της ανάληψης του πρόσφατου έργου της αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου καιπερίφραξης, με αποτέλεσμα οι Τομείς να έχουν μεγάλο όγκο εργασίας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το έργο της αποκατάστασης των κτιρίων, λόγω των πιο πρόσφατων συμβάντων, βρίσκεται στην αρχή δεδομένου ότι οι απαιτούμενες αποφάσεις έχουν εκδοθεί προσφάτως και έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους πληγέντες. Στα προαναφερόμενα πρέπει να προστεθεί και η επείγουσα ανάγκη πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν σπς 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 λόγω της εκδήλωσης του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και κατολισθήσεων.

Οι ενέργειες που επιτελεί το ανωτέρω προσωπικό ορισμένου χρόνου, στους Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

1. Εξετάζουν τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες και ειδικότερα: α) εξετάζουν τις κατατεθειμένες αιτήσεις και συντάσσουν έγγραφα για την προσκόμιση των απαιτούμενών δικαιολογητικών σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, β) αποστέλλουν θετική εισήγηση στη ΔΑΕΦΚ Κ.Ε., για την έκδοση σχετικής απόφασης, γ) εξετάζουν τις κατατεθειμένες ενστάσεις και συντάσσουν εισηγήσεις προς τη ΔΑΕΦΚ Κ.Ε. για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

2. Εξετάζουν τις αιτήσεις των πληγέντων για επιδότηση ενοίκίου-συγκατοίκησης, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση και εκδίδουν αποφάσεις.

3. Διενεργούν αυτοψίες, κατόπιν αιτήσεων, και συντάσσουν τα σχετικά πορίσματα διμελών ή τριμελών επιτροπών.

4. Παραλαμβάνουν και εξετάζουν πλήθος αιτήσεων για έκδοση αδειών επισκευής πληγέντων κτιρίων και εκδίδουν τις αντίστοιχες άδειες επισκευής και επιμελούνται των αποφάσεων ως προς την αντίστοιχη στεγαστική συνδρομή.

5. Όταν οι βλάβες στα κτίρια είναι μικρής κλίμακας, η άδεια επισκευής εκδίδεται από τον ίδιο τον Τομέα, χωρίς μεσολάβηση ιδιώτη μηχανικού εκ μέρους του ιδιοκτήτη.

6. Οι Τομείς καθορίζουν τη δικαιούμενη στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση στην περίπτωση κατεδαφιστέων κτισμάτων.

7. Οι Τομείς Αποκατάστασης εξετάζουν τις αιτήσεις και διενεργούν αυτοψίες για τη χορήγηση αποζημίωσης αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου.

Από τα αναφερόμενα ως άνω, προκύπτει η ανάγκη παράτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσλήφθηκε στους Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν άμεση και πλήρης αποκατάσταση του μεγάλου πλήθους των πληγέντων κατοίκων των περιοχών αυτών, από τις πρωτοφανείς σε ένταση και έκταση καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018, τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2018, τον σεισμό του Ιουλίου 2019 και τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2019, καθώς και του Σεπτεμβρίου 2020. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η παράταση των συμβάσεων των ενενήντα πέντε (95) με σύμβαση ορισμένου χρόνου υπαλλήλων από τη λήξη τους μέχρι και τις 30.4.2021.

Ως προς τη διάταξη της παρ. 2 σημειώνονται τα εξής: Πολλές περιοχές της περιφερειακής Ενότητας Χανιών επλήγησαν κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους, που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στα κτίρια και τις εν γένει υποδομές του νομού. Σε συνέχεια των φαινομένων αυτών, συστάθηκε ο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Χανιών με την υπ' αρ. 16973/27.2.2019 (Β'730) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης των πληγέντων από τις καταστροφές εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων, των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων, στις Περιφερειακές Ενότητες Χανιών και Ρεθύμνου, στα κτίρια και τις εν γένει υποδομές των πληγεισών περιοχών. Στις 28.5.2019 δημοσιεύτηκε η πρόσληψη είκοσι ενός υπαλλήλων (ενός διοικητικού και είκοσι μηχανικών διάφορων ειδικοτήτων) (Β' 882 και Β' 880) με οκτάμηνη σύμβαση. Με την υπ' αρ. 27883/14.05.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανανεώθηκε η σύμβαση δεκαοκτώ εξ αυτών (κατόπιν παραιτήσεων τριών εκ των αρχικά προσληφθέντων) για επιπλέον οκτώ μήνες που λήγουν στις 2.10.2020, ενώ δύο ακόμη υπάλληλοι παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασης.

Το έργο της αποκατάστασης των κτιρίων είναι σε πλήρη εξέλιξη και η Υπηρεσία ΤΑΕΦΚ-Περιφερειακής Ενότητας Χανιών εκδίδει άδειες επισκευής των πληγέντων κτιρίων από τις πλημμύρες, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί καθημερινά τόσο τους πολίτες, όσο και τους μηχανικούς που προσέρχονται για ενημέρωσή τους στο πλαίσιο σύνταξης φακέλων μελετών για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων. Το έργο της αποκατάστασης θα αυξηθεί μετά την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των περιοχών που παρουσιάζουν κατολισθητικά φαινόμενα στις Περιφερειακές Ενότητες Χανιών και Ρεθύμνης, έπειτα από τις πλημμύρες του Φεβρουάριου 2019, καθώς εν δυνάμει δικαιούχοι είναι πάνω από διακόσιοι πολίτες σύμφωνα με τα δελτία αυτοψιών. Πέραν του αντικειμένου της αποκατάστασης των βλαβών σε κτιριακές υποδομές ο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. - Περιφερειακής Ενότητας Χανιών έχει στην αρμοδιότητά του την συνδρομή και υποβοήθηση των καθ' ύλην αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο έργο τους για την αποκατάσταση των έργων υποδομής.

Περαιτέρω, οι μηχανικοί του Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Χανιών διενήργησαν αυτοψίες μετά τον σεισμό της 27ης.11.2019 με μέγεθος 6.1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε την Περιφερειακή Ενότητα Χανιών, καθώς και μετά τον ανεμοστρόβιλο της 5ης.5.2020 που έπληξε την περιοχή του Σταυρού, της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανιών, της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών και ο Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Χανίων θα αναλάβει και το έργο της αποκατάστασης από τις προαναφερθείσες φυσικές καταστροφές.

Οι υπάλληλοι σήμερα, έχοντας αποκτήσει εμπειρία τόσο στη διενέργεια αυτοψιών, όσο και στην έκδοση πράξεων αδειών επισκευής και εγκρίσεων στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων, είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης από τις προαναφερόμενες φυσικές καταστροφές, αλλά και για την υποβοήθηση του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στην αντιμετώπιση μελλοντικών φυσικών καταστροφών και την αποκατάσταση των συνεπειών τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι συμβάσεις των ως άνω δεκαοκτώ υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα είναι δεκαέξι υπάλληλοι, οι οποίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4663/2020 (Α' 30), παρατάθηκαν για διάστημα οκτώ μηνών και των οποίων επίκειται η λήξη στις 2.10.2020, λόγω της κρισιμότητας του έργου τους, το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, παρατείνονται μέχρι τις 30.4.2021.
Επί του άρθρου 5

Για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα τα οποία αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που επλήγησαν, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα με τη θεσπιζόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επλήγησαν από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός» στις περιοχές:

1. Δήμος Καρδίτσας
2. Δήμος Μουζακίου
3. Δήμος Σοφάδων
4. Δήμος Παλαμά
5. Δήμος Πλαστήρα
6. Δήμος Αργιθέας
7. Δήμος Φαρσάλων
8. Δήμος Ληξουρίου
9. Δήμος Ιθάκης
10. Δήμος Αργοστολιού
11. Δήμος Σάμης
12. Δήμος Ζακύνθου
13. Δήμος Λευκάδας
- Δημοτική Ενότητα Απολλωνιών στο σύνολό της
- Κοινότητα Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
- Κοινότητα Φτερνου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
- Δημοτική Ενότητα Καλάμου
- Δημοτική Ενότητα Κάστου

14. Δήμος Αλμυρού
- Δημοτική Ενότητα Αλμυρού στο σύνολό της
- Δημοτική Ενότητα Ανάβρας στο σύνολό της
- Κοινότητα Αμαλιάπολης και Βρύναινων της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης
- Κοινότητα Πτελεού της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού

15. Δήμος Λαμιέων
- Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου στο σύνολό της
- Κοινότητες Υπάτης Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών, Κομποτάδων, Αρχυροχώριου,Λαδικούς, Καστανέας, Νεοχωρίου Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης
- Κοινότητες Ροδίτσης, Ανθήλης, Αγίας Παρασκευής, φραντζή, Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων
- Κοινότητες Μοσχοχωρίου καιΓοργοπόταμου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου

16. Δήμος Τρικαίων
- Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβιών

17. Δήμος Μακρακώμης
- Κοινότητες Μεσοποταμίας, Κλωνιού και Αγ. Σώστη της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας
- Κοινότητες Καστρίου (συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Παλιουριού) και Γραμμένης της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης
- Κοινότητα Πιτσιωτών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού

18. Δήμος Δομοκού
- Κοινότητα Αγίου Στεφάνου της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος,

μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινομένου και όχι πέραν των τριών μηνών. Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις-ερνοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για τον χρόνο που θα θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή. Στη δε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το παρόν, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ, καθώς και αναλογίας δώρου Χριστουγέννων.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται κανονικά από τον εργοδότη και η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.
Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή. Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Μετά από την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι-εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Στη θεσπιζόμενη διάταξη προβλέπεται επίσης ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα καθοριστούν οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της και ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καθοριστούν ειδικώς οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

ΠΗΓΗ: taxheaven.gr