Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας -Στερεάς Φώτης Σερέτης

Στη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας»,προχώρησε το υπουργείο Υγείας . 

Σκοπός της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών
Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) είναι ο συντονισμός και η διενέργεια κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών υγείας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης υλικών στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας,καθώς και  ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών προμηθειών  υπηρεσιών υγείας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠε) , ο Διοικητής της 5ης Υγεινομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας -Στερεάς Φώτης Σερέτης . 

 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύ-
ναται να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Η σύνθεση του  Διοικητικού  Συμβουλίου της «Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας» (ΕΚΑΠΥ)-ΝΠΙΔ, εχει ως ακολούθως:

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΡΗΣ του Ναπολέοντα, πτυχιούχος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ολική Ποιότητα του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, ως μεταβατικός Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
2. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου,  πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωσης και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως μεταβατικός Αντιπρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη, Δικηγόρος ως μέλος.

4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Κωνσταντί-
νου, Δικηγόρος ως μέλος.

5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνα, Στέλεχος Υγείας ως μέλος.
6. ΛΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ελευθερίου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
7. ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

8. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου, ιατρός Παθολόγος ως εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ.
9. ΣΕΡΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του  Μιχαήλ, Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος ως εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομι-

κών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠε).

    

 

randomness