Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Συνεδριάζει την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού

Με τρία θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή 7/2/2020  και ώρα 13:00 , η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δομοκού

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

Θέμα 1o: ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "∆ΕΚΑΕΦΤΑΡΙΑ" ΈΚΤΑΣΗΣ 19.575 τ.μ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θέμα 2o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ (∆ΥΟ) ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. ΕΣΗ∆ΗΣ 84166 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ