Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Διακοπή λειτουργίας των σχολείων στο Δήμο Δομοκού έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ    ΑΔΑ: ΩΑ0ΒΩ9Α-Ζ47
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ    Δομοκός, 25/1/2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δν/ση Έδρας: Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός
ΤΚ 35010
Πληροφορίες: Zησοπούλου Ευαγγελία
Τηλ. 2232350221
Fax.2232350234
e-mail: e.zisopoulou@domokos.gr

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Παιδικών
Σταθμών του Δήμου Δομοκού λόγω Παγετού

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2022
Ο Δήμαρχος Δομοκού έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006 τ. Α ́) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του αρθρ. 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ. Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Δομοκού
4) Τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή του Δήμου Δομοκού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ

Τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Δομοκού, από την Τετάρτη 26 έως Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, λόγω παγετού και συνθηκών κορωνοϊού που επικρατούν στην περιοχή

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

    

 

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων