Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Σκοπός μας είναι η έμπρακτη στήριξη του γεωργού στο χωράφι

Η εταιρεία «Γεωργικοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδος ΕΕ» με διακριτό τίτλο «GREEN PASS LT» , ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διαθέτει 7 πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους (Γ.Σ.) όλων των ειδικοτήτων με ειδική εκπαίδευση και επιπλέον διαθέτουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο της αγροτικής παραγωγής και της γεωργικής συμβουλευτικής.
Σκοπός μας είναι η έμπρακτη στήριξη του γεωργού στο χωράφι.
Το περιβάλλον, η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού προϊόντος είναι πολύτιμες αξίες που καλείται να υπηρετήσει η σύγχρονη γεωργία .
Στα πλαίσια του προγράμματος του Υπο-Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα-Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών” του ΠΑΑ 2014-2020, η GREEN PASS LT , ως Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) θα εφαρμόσει την δραστηριότητα της στον τομέα των συμβουλών, ενθαρρύνοντας τη χρήση τους από τους γεωργούς διασφαλίζοντας υψηλή απόδοση στη γεωργική εκμετάλλευση και τη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά με αυτή.
Οι γεωργικοί σύμβουλοι , η άψογη μεθοδολογία και ο πλήρης εξοπλισμός της εταιρείας της δίνουν την δυνατότητα να αναπτύξει και να εφαρμόσει τα έξι πακέτα συμβουλών με τις 17 συμβουλές , έτσι ώστε ο γεωργός να επιλέξει τον πλέον κατάλληλο τύπο συμβουλής σε σχέση με την εκμετάλλευση που διατηρεί και τα θέματα που τον απασχολούν.
 

Στάδια διαδικασίας εφαρμογής του προγράμματος

•    Σύμβαση μεταξύ της GREEN PAS LT και του γεωργού για την ανάθεση της υπηρεσίας των συμβουλών στην γεωργική του εκμετάλλευση
•    Πρώτη επίσκεψη του γεωργικού σύμβουλου στην γεωργική εκμετάλλευσή του γεωργού καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον προσδιορισμό τυχόν προβλημάτων
•    Επιλογή τύπου συμβουλής
•    Σύνταξη/κατάρτιση της συμβουλής και πραγματοποίηση δεύτερης επίσκεψης έτσι ώστε να λάβει ο γεωργός τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της συμβουλής στην εκμετάλλευση. Πραγματοποίηση αναλύσεων πχ εδαφολογικές, φυλλοδιαγνωστικές, αναλύσεις νερού, αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοπροστασίας κ.α.
•    Εφαρμογή της συμβουλής κατά τη διάρκεια της οποίας ο σύμβουλος γεωπόνος μεταδίδει στον γεωργό οδηγίες και σχετικές πληροφορίες
•    Επίσκεψη του γεωργικού σύμβουλου στην εκμετάλλευση του γεωργού, για την διαπίστωση και υλοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των συμβουλών
 
Βασικές προϋποθέσεις λήψης συμβουλών:
•    Κάθε ωφελούμενος γεωργός μπορεί να λάβει έως  3 (τρεις) συμβουλές διαφορετικού είδους
•    Εφαρμογή κάθε μίας συμβουλής προτού προχωρήσει στην επόμενη
 
Εργαλεία και τρόποι εφαρμογής συμβουλών:
Α) FARM B :
Ψηφιακή εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την καταγραφή και παρακολούθηση των καλλιεργητικών εργασιών (φυτοπροστασία, άρδευση, λίπανση, κατεργασία εδάφους, γενικά στοιχεία αγροτεμαχίου) στις εκμεταλλεύσεις του γεωργού (ηλεκτρονική μορφή ημερολογίου εργασιών).
 
Β) esimvoulos:
Ψηφιακή εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την εξατομικευμένη επικοινωνία μεταξύ παρόχου και ωφελούμενου.
Οι εν λόγω εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρακάτω λειτουργίες:
•    πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό αναφορικά με το σύστημα συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) και την εφαρμογή του μέσω του υπο-μέτρου 2.1
•    πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σχετικού με την εκάστοτε συμβουλή που επιλέγει ο ωφελούμενος
•    ενημέρωση ωφελούμενου από τον πάροχο, για προγραμματισμένη επίσκεψη στην εκμετάλλευση
•    άμεση επικοινωνία (chat) παρόχου με τον ωφελούμενο π.χ. για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της συμβουλής
•    upload της συμβουλής του γεωργικού συμβούλου-παρόχου, με αναλυτική περιγραφή αυτής ώστε ο ωφελούμενος να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο περιεχόμενο της
•    διαμοιρασμός αρχείων και εξατομικευμένου υλικού συμβουλής
•    διαμοιρασμός φωτογραφιών σχετικά με την εφαρμογή της συμβουλής και τα αποτελέσματα εφαρμογών της συμβουλής
 
H σύνδεση στις εφαρμογές γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών του γεωργού (username, password).

Οφέλη γεωργού από τη λήψη συμβουλών:
•    Λήψη δωρεάν συμβουλών, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση του κόστους της συμβουλής
•    Βελτίωση οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων του γεωργού
•    Απόκτηση πλεονεκτήματος του γεωργού για ένταξη σε προγράμματα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Αναπτυξιακός Νόμος, με επιπλέον μοριοδότηση στην τελική του βαθμολογία, λόγω της λήψης συμβουλής


Θεματικά Πεδία Συμβουλών

Οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη συμβουλή που επιθυμούν να λάβουν από τα έξι πακέτα συμβουλών σύμφωνα με την παρακάτω παρουσίαση:

1ο Πακέτο Συμβουλών: “Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον”
•    Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
•    Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – “πρασίνισμα”
•    Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO)

2ο Πακέτο Συμβουλών: “Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων”
•    Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
•    Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
•    Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων

3o Πακέτο Συμβουλών: “Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας”
•    Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)

4ο Πακέτο Συμβουλών: “Κλιματική Αλλαγή”
•    Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
•    Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
•    Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες

5ο Πακέτο Συμβουλών: “Oρθή εφαρμογή μέτρων 10,11”
•    Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
•    Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές

6ο Πακέτο Συμβουλών: “Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας προϊόντος”
•    Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
•    Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
•    Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
•    Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
•    Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά


Γεωργικοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδος Ε.Ε.
Green Pass L.P.
Αινιάνων 1-3 ΛΑΜΙΑ
Υποκατάστημα 1: Ανθήλης 6α Λαμία
Υποκατάστημα 2: Εθνικής Αντιστάσεως 14 Άμφισσα
www.green-pass.gr
info@green-pass.gr

    

 

Απόψεις

 01/12/2023ο Κίσιγκερ απέθανεΞεβρόμισεν ο τόποςΕιρήνης Νόμπελ κέρδισεΠου σκότωνε ανθρώπους.02/12Με επιστολική την ψήφοΔεν  χορταίνει η κοιλιάΛύστε της τιμής το...