Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

            

Τι αλλάζει με τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ - Χρηστικός οδηγός για το νέο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας

Τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελούν πλέον τη νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας», στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ, που ταλαιπωρούσαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία. Ο πολίτης θα επισκέπτεται πλέον μόνο μία φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασής του από τις επιτροπές γιατρών.
Η νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος, όπως αναφέρεται σε κοινό ενημερωτικό σημείωμα των δύο υπουργείων.
Ακολουθεί ένας χρηστικός οδηγός 19 ερωτήσεων-απαντήσεων, που επεξηγεί βήμα-βήμα τη νέα διαδικασία και τα οφέλη της.
1. Τι αλλάζει με το νέο σύστημα;
Μέχρι σήμερα, ο πολίτης παραπεμπόταν για αξιολόγηση από το ΚΕΠΑ, αφού είχε κάνει πρώτα αίτηση για μία συγκεκριμένη παροχή (προνοιακή ή ασφαλιστική). Η δε πιστοποίηση που λάμβανε, προοριζόταν αποκλειστικά προς αίτηση για την εν λόγω παροχή. Ως αποτέλεσμα, αν ο πολίτης ήθελε να λάβει μία άλλου είδους παροχή, έπρεπε συχνά να περνά εκ νέου αξιολόγηση από το ΚΕΠΑ.
Με το νέο σύστημα, ο πολίτης θα υποβάλει μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί. Η πιστοποίηση που θα λαμβάνει, θα είναι ενιαία και θα τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.
Παράλληλα, το νέο σύστημα είναι πλήρως ηλεκτρονικό, το οποίο σημαίνει ότι οι πολίτες με αναπηρία δεν θα ταλαιπωρούνται με πολλαπλές φυσικές επισκέψεις στο ΚΕΠΑ. Αντ’ αυτού, η όλη διαδικασία θα διενεργείται ηλεκτρονικά, με μοναδική φυσική επίσκεψη εκείνη στο ΚΕΠΑ την ημέρα της εξέτασής τους από την Υγειονομική Επιτροπή.
2. Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕΠΑ;
Από 16/09/2022, η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ υποβάλλεται ανεξαρτήτως του πού θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε μετά. Δηλαδή κάνουμε αίτηση για πιστοποίηση και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ) σε όποιον φορέα και για όποια παροχή θέλουμε.
Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας», στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet).
Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (ΚΚ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕΠΑ. Σημειώνεται ότι, βάσει του ν. 4961/2022, ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτησή του, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του.
Αντίστοιχη ενημέρωση σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής της αίτησης μπορεί να λάβει ο πολίτης και μέσω του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης 1555.
3. Δεν έχω πρόσβαση ο ίδιος στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κάποιος άλλος για λογαριασμό μου ή να υποβάλω αίτηση με κάποιον άλλον τρόπο;
Εάν δεν μπορείτε για οποιονδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε μπορείτε:
1.    είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον, για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας,
2.    είτε να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (ΚΚ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕΠΑ, για να υποβάλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος, βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχετε.
4. Είμαι νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ατόμου με αναπηρία. Μπορώ να κάνω εγώ την αίτηση;
Ναι, αναρτώντας στην πλατφόρμα ο ίδιος ή προσκομίζοντας στο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.
5. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στη νέα πλατφόρμα, παρατηρώ ότι κάποια στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Ωστόσο, κάποια από αυτά είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;
Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία αντλούνται διαλειτουργικά από διάφορα Μητρώα και η επέμβαση σε αυτά δεν είναι δυνατή απευθείας μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αίτησης ούτε από τον πολίτη, αλλά ούτε απευθείας και από τον χρήστη των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο πολίτης να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του (α) είτε στο Μητρώο του ΑΜΚΑ, με επίσκεψη σε ένα ΚΕΠ ή στα αρμόδια γραφεία μητρώου του e-ΕΦΚΑ (β) είτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο notify.gov.gr (γ) είτε στην ΑΑΔΕ.
Συγκεκριμένα:
Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:
- Όνομα
- Επώνυμο
- Πατρώνυμο
- Μητρώνυμο
- Φύλο
- Χώρα γέννησης
- Υπηκοότητα
- Ημερομηνία γέννησης
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Μητρώο του ΑΜΚΑ.
Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:
- Αριθμός Ταυτοποιητικού Εγγράφου
- Τύπος Ταυτοποιητικού Εγγράφου
- Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτοποιητικού Εγγράφου
Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Φορολογικό Μητρώο.
Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:
- Στοιχεία Διεύθυνσης
- Σταθερό τηλέφωνο
- Κινητό τηλέφωνο
- e-mail
Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τα στοιχεία κινητού τηλεφώνου και e-mail, μπορεί να τα συμπληρώσει ή να τα τροποποιήσει απευθείας στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.
6. Πρέπει να πληρώσω παράβολο για την αίτηση αξιολόγησης και πιστοποίησης μου από το ΚΕΠΑ; Στο παλιό σύστημα θυμάμαι ότι πλήρωνα παράβολο για τις αιτήσεις που δεν παραπέμπονταν από τον φορέα χορήγησης της παροχής στο ΚΕΠΑ.
Από 16/09/2022 και στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας, καταργείται ρητώς η υποχρέωση πληρωμής οποιοδήποτε παράβολου.
7. Υπέβαλα την αίτηση, μέσω του gov.gr, τι πρέπει να κάνω τώρα για την κατάρτιση του Ιατρικού Εισηγητικού μου Φακέλου;
Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, ΚΚ, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (https://www.e-prescription.gr/e-rv/d/kepa). Το μόνο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ιατροί επιλογής σας για τη συμπλήρωση του ιατρικού εισηγητικού είναι ο ΑΜΚΑ σας.
Κατά τα άλλα, η εφαρμογή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου ελέγχει διαλειτουργικά από μόνη της, αν γι' αυτό τον ΑΜΚΑ υπάρχει ενεργή αίτηση. Σημειώνεται ότι, από 16/09/2022, όλοι οι ιατρικοί εισηγητικοί φάκελοι καταρτίζονται αποκλειστικά ψηφιακά και έγχαρτοι φάκελοι δεν γίνονται δεκτοί στο ΚΕΠΑ. Υπογραμμίζεται ότι τα υποχρεωτικά περιεχόμενα ενός ιατρικού εισηγητικού φακέλου αποτυπώνονται στο αρ. 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
1.    τα ακριβή στοιχεία του θεράποντος ιατρού (ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητα ιατρού, φορέα εργασίας ιατρού, τηλέφωνο, email, κλπ)
2.    το είδος του Εισηγητικού Φακέλου (Γενικός ή Ειδικός)
3.    τις παθήσεις του αιτούντος, με καταγραφή των κωδικών ICD-10 και τυχόν ORPHAcode ανά πάθηση
4.    τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή, την οποία λαμβάνει ή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο αξιολογούμενος
5.    τα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τις παθήσεις
6.    κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του από την Υ.Ε.
Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναρτώνται ψηφιακά στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Ωστόσο, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος, τυχόν ιατρικά δικαιολογητικά που δεν δύνανται να αναρτηθούν ψηφιακά στην πλατφόρμα του ιατρικού εισηγητικού φακέλου, θα μπορούν να προσκομίζονται και παρατίθενται από τον ασθενή, σε πρωτότυπη μορφή, στην υγειονομική επιτροπή, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
Μόλις ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιήσει τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕΠΑ, έτσι ώστε να διοργανώσει ραντεβού για αξιολόγηση από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την έκδοση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ), ο πολίτης μπορεί να την χρησιμοποιήσει, όπου επιθυμεί.
8. Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω, μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕΠΑ;
Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας, αφορούν στις εξής διαδικασίες αξιολόγησης:
1.    Αρχική αίτηση για αξιολόγηση (αρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ), η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ).
2.    Αίτηση παράτασης (αρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της ΓΑΠΑ, για να λάβει νέα ΓΑΠΑ που πιστοποιεί την αναπηρία του.
3.    Αίτηση αναθεώρησης (αρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ), η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της ΓΑΠΑ, για τις εξής περιπτώσεις:
- η ΓΑΠΑ δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,
- ζητείται η υπαγωγή σε διατάξεις που δημοσιεύτηκαν, μετά την ημερομηνία συνεδρίασης της Υ.Ε.,
- διόρθωσης τυπικών στοιχείων της ΓΑΠΑ που δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση από την Υ.Ε. (πχ ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, κλπ).
4.    Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης (αρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας ΚΕΠΑ), η οποία μπορεί να υποβληθεί κατ’ αρχήν, μετά την πάροδο έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας ΓΑΠΑ και έως τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της ΓΑΠΑ. Η παρούσα διαδικασία έχει σκοπό την αξιολόγηση νέων παθήσεων ή τη διαπίστωση της επιδείνωσης ήδη κριθείσας πάθησης από την Υ.Ε., ούτως ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως η Γ.Α. και η ΓΑΠΑ.
Για τη διαδικασία προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας πιστοποίησης, οι πολίτες θα συνεχίζουν να απευθύνονται στις Γραμματείες ΚΕΠΑ, όπως έπρατταν, μέχρι σήμερα, αλλά χωρίς την καταβολή παράβολου, μέχρι της παραγωγικής ενσωμάτωσής και αυτής της διαδικασίας στο νέο σύστημα.
9. Τι πρέπει να πάρω μαζί μου ως δικαιολογητικά, όταν πάω να υποβάλω την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης;
Οι πολίτες που θα πάνε να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ, ΚΚ ή Γραμματείες ΚΕΠΑ, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, τα κάτωθι έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία:
1.    Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.
2.    Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος.
3.    Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης.
4.    Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής:
- άδεια διαμονής σε ισχύ
- βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση» είτε η απλή «λευκή βεβαίωση» όσον αφορά στην κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)
- εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D)
- άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ
5.    Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).
6.    Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.
Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.    Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ ΓΑΠΑ.
2.    Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν από τη συμπλήρωση έξι μηνών από την έκδοση της εν ισχύ ΓΑΠΑ, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.
10. Θέλω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη ή για σύνταξη γήρατος, λόγω αναπηρίας συζύγου/τέκνου/αδελφού ή γήρατος, λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977; Τι πρέπει να κάνω;
Από 16/09/2022, για να κάνω αίτηση για σύνταξη αναπηρίας, πρέπει να υποβάλω και τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ), που θα πάρω, μετά την εξέτασή μου από το ΚΕΠΑ. Αν υποβάλλω την αίτηση για σύνταξη στον e-ΕΦΚΑ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ΓΑΠΑ, ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και, εντός τεσσάρων μηνών, αφού παραλάβω τη ΓΑΠΑ, πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη.
11. Θέλω να κάνω αίτηση για επίδομα (εξωιδρυματικό ή απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ ή αναπηρικό προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ). Τι πρέπει να κάνω;
Από 16/09/2022, για να κάνω αίτηση για επίδομα αναπηρίας, πρέπει να υποβάλω και τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ) που θα πάρω μετά την εξέτασή μου από το ΚΕΠΑ. Αν υποβάλλω την αίτηση για το επίδομα στον e-ΕΦΚΑ ή στον ΟΠΕΚΑ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της ΓΑΠΑ, ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ ή στον ΟΠΕΚΑ αντίστοιχα, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και, εντός τεσσάρων μηνών, αφού παραλάβω τη ΓΑΠΑ, πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρικό επίδομα.
12. Θέλω να κάνω αίτηση για λοιπή κοινωνική παροχή, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και τέλη ταξινόμησης. Τι πρέπει να κάνω;
Όπως και πριν από τις 16/09/2022, για να κάνει κάποιος αίτηση για λοιπή κοινωνική παροχή, πρέπει πρώτα να έχει παραλάβει τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ). Συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο νέο σύστημα του ΚΕΠΑ και, αφού παραλάβει τη ΓΑΠΑ, να υποβάλει αίτηση στη φορολογική διοίκηση.
13. Έχω ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ (αναπηρίας, γήρατος, λόγω αναπηρίας) ή αίτηση για προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ (εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) ή αίτηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείριση αιτήματος ΚΕΠΑ», μέχρι και τις 15/09/2022. Πρέπει να κάνω κάτι τώρα που αλλάζει το σύστημα;
Εάν, μέχρι και τις 15/09/2022, έχετε υποβάλει κάποια από τις παραπάνω αιτήσεις για την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό η πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, δεν απαιτείται να κάνετε νέα αίτηση. Η αξιολόγηση και πιστοποίησή σας θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕΠΑ με βάση την προϊσχύουσα διαδικασία. Συνεπώς, οφείλετε να προχωρήσετε σε προσκόμιση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου στο ΚΕΠΑ, εφόσον σας έχει ζητηθεί.
14. Έχω ετοιμάσει τον έγχαρτο ιατρικό εισηγητικό μου φάκελο, αλλά δεν έχω κάνει, μέχρι τις 15/09/2022, κάποια αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕΠΑ. Τι κάνω;
Εάν (α) το αίτημά σας αφορά λοιπές κοινωνικές παροχές και όχι σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας και (β) οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2022, τότε μπορείτε να προσέλθετε σε μία γραμματεία ΚΕΠΑ και να υποβάλετε το αίτημά σας και τον έγχαρτο εισηγητικό φάκελο.
Εάν το αίτημά σας αφορά σύνταξη ή επίδομα και δεν έχει υποβληθεί μέχρι 15/09/2022 ή (β) ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της 15ης/09/2022, τότε, από 16/09/2022, η αίτηση πιστοποίησης από το ΚΕΠΑ και η κατάρτιση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Συνεπώς, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στο σύστημα από 16/09/2022, αλλά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος θα πρέπει να καταρτιστεί εκ νέου από τους ιατρούς επιλογής σας ηλεκτρονικά.
15. Λαμβάνω ήδη παροχή από τον e-ΕΦΚΑ, λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το ΚΕΠΑ;
Το τελευταίο τετράμηνο πριν από τη λήξη ισχύος της ΓΑΠΑ σας, μπορείτε να υποβάλετε, μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, αίτημα για επανεξέτασή σας από το ΚΕΠΑ. Η αίτηση παράτασης ισχύος της ΓΑΠΑ λογίζεται ως αίτηση παράτασης καταβολής της παροχής και διαβιβάζεται αυτόματα στον φορέα που θα δηλώσετε, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή άλλης αίτησης.
Προσοχή, προκειμένου η καταβολή της σύνταξης ή του επιδόματος που σχετίζεται με την αναπηρία σας, να παραταθεί, μέχρι της πιστοποίηση της αναπηρίας σας από το ΚΕΠΑ και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι έξι μήνες από τη λήξη της εν ισχύ ΓΑΠΑ σας, τότε το αίτημα παράτασης πρέπει να υποβληθεί εντός του τετραμήνου πριν από τη λήξη της εν ισχύ ΓΑΠΑ. Ειδάλλως, αν παρέλθει η προθεσμία, τότε πρέπει να υποβληθεί νέα-αρχική αίτηση και δεν δικαιούστε το ευεργέτημα της παράτασης.
16. Λαμβάνω ήδη παροχή από τον ΟΠΕΚΑ, λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το ΚΕΠΑ;
Το τελευταίο τετράμηνο, πριν από τη λήξη ισχύος της ΓΑΠΑ σας, μπορείτε να υποβάλετε, μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, αίτημα για επανεξέτασή σας από το ΚΕΠΑ. Μετά την υποβολή αίτησης παράτασης στο σύστημα, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση παράτασης καταβολής της παροχής στα Κέντρα Κοινότητας.
Προσοχή, προκειμένου η καταβολή του επιδόματος που σχετίζεται με την αναπηρία σας να παραταθεί, μέχρι της πιστοποίηση της αναπηρίας σας από το ΚΕΠΑ και κατ’ ανώτατο όριο μέχρι έξι μήνες από τη λήξη της εν ισχύ ΓΑΠΑ σας, τότε το αίτημα παράτασης πρέπει να υποβληθεί εντός του τετραμήνου πριν από τη λήξη της εν ισχύ ΓΑΠΑ. Ειδάλλως, αν παρέλθει η προθεσμία, τότε πρέπει να υποβληθεί νέα-αρχική αίτηση και δεν δικαιούστε το ευεργέτημα της παράτασης.
17. Δεν με αφήνει να κάνω αίτηση, γιατί μου βγάζει ότι υπάρχει άλλη ενεργή/εκκρεμής αίτηση.
Δεν μπορεί ο πολίτης να υποβάλει αίτηση, ενώ υπάρχει ήδη στο παλαιό σύστημα του ΚΕΠΑ ενεργή ή εκκρεμής αίτηση. Εάν θεωρείτε ότι δεν έχετε εκκρεμή αίτηση στο παλαιό σύστημα, τότε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 1555, ώστε να δηλώσετε το πρόβλημα.
18. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες λειτουργίας της αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας στο ΚΕΠΑ;
Όλες οι πληροφορίες για την αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ μπορούν να βρεθούν στον Κανονισμό Λειτουργίας του στο ΦΕΚ Β’ 4830/13-09-2022.
19. Έχω διαβάσει το εγχειρίδιο, αλλά δεν λύνω τα προβλήματα που αντιμετωπίζω. Τι να κάνω;
Εάν συνεχίζω να αντιμετωπίζω προβλήματα κατά την υποβολή της αίτησής μου στο σύστημα, μπορώ να τηλεφωνήσω στη γραμμή εξυπηρέτησης 1555.

    

 

Απόψεις

Το μήνυμα που μεταφέρουν από τις περιοδείες τους οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι των συνδυασμών που μετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ότι στη Περιφέρεια...

Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωθείτε άμεσα από την εφημερίδα μας για τις τελευταίες ειδήσεις μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Μηνιαίο αρχείο ειδήσεων

randomness