Καθημερινή Αδέσμευτη Εφημερίδα

Ξεκινούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και καθαρισμού ρεμάτων στην Π.Ε. Εύβοιας


Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας ξεκινούν σε περιοχές της Π.Ε. Εύβοιας μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 800.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 566) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικότερα πρόκειται να εκτελεστούν:
• Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων από φερτά υλικά και λοιπές προσχώσεις.
• Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως αποκατάσταση λιθορριπών για την προστασία κοίτης και πρανών ρεμάτων.
• Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υφιστάμενων τεχνικών και λοιπών έργων, όπως αποκαταστάσεις βλαφθέντων τμημάτων συρματοκιβωτίων, τοιχίων οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος στα πρανή, βάθρων και πτερυγότοιχων γεφυρών και αποκαταστάσεις βλαβών υφιστάμενων κοιτοστρώσεων.
Οι ανωτέρω εργασίες πρόκειται να εκτελεστούν στα ρέματα των Δημοτικών Ενοτήτων: Μεσσαπίων, Διρφύων, Χαλκιδέων, Ανθηδόνος, Αυλίδος, Ληλαντίων, Νέας Αρτάκης, Ερέτριας και Αμαρυνθίων.